Home Works Algemene Voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen gelden onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Vereniging Home Works met Kvk-nummer 57001448 een partij is.
 2. Home Works en de hulpen leveren diensten op basis van een inspanningsverplichting.
 3. De klant is opdrachtgever van de huishoudelijke hulp.
 4. De uitvoerende dienstverlener is opdrachtnemer.
 5. Home Works is gemachtigde om namens opdrachtnemer beheerstaken uit te voeren in het kader van de hier beoogde samenwerking.

Artikel 2 Overeenkomsten

Home Works en klant

 1. Overeenkomsten met Home Works zijn voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst tussen de klant en Home Works kan te allen tijde worden opgezegd, door zowel Home Works als de klant. De opzegtermijn bedraagt één week.

  De overeenkomst eindigt:

  Door overlijden van de klant;

  Bij wederzijds goedvinden;

  Na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de klant of Home Works, met in achtneming van lid 3 van dit artikel;

  Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;

  In geval van ontbinding door de rechter.

 3. Op de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Een geschil zal aan de Rechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.

Home Works en uitvoerende

 1. Overeenkomsten met Home Works zijn voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst tussen de uitvoerende en Home Works kan te allen tijde worden opgezegd, door zowel Home Works als de uitvoerende. De opzegtermijn bedraagt één week.
 3. De overeenkomst eindigt:

  Door overlijden van de klant;

  Bij wederzijds goedvinden;

  Na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de klant of Home Works, met in achtneming van lid 3 van dit artikel;

  Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;

  In geval van ontbinding door de rechter.

 4. Op de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Een geschil zal aan de Rechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.
 5. Opdrachtnemer verklaar bij akkoordverklaring van deze voorwaarden een volmacht te verlenen aan Vereniging Home Works om hem/haar tot wederopzegging lid te maken van voornoemde vereniging. Gedurende en voortvloeiende uit dit lidmaatschap zal Home Works zaken beheren en de belangen waarnemen met betrekking tot het werk dat hij/zij verricht als dienstverlener op basis van de regeling Dienstverlening aan Huis. Waaronder:

  1. Haar te vertegenwoordigen (namens haar op te treden) zowel bij een gerechtelijke procedure als daarbuiten.
  2. Alle nodige overeenkomsten te sluiten en indien nodig uit te voeren, met de particulier waar de werkzaamheden worden verricht. Tarieven zoals vastgesteld op www.homeworks.nl, thans vastgesteld op minimaal €11,85 per gewerkt uur.
  3. Betalingen te doen en te ontvangen.
  4. En verder al datgene te doen wat de gevolmachtigde in het belang van volmachtgever acht met betrekking tot het hierboven genoemde werk. Alles op naam van de gevolmachtigde en indien nodig op eigen naam.

  Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Werkafspraak afzeggen

 1. Indien een geplande terugkerende afspraak minimaal drie dagen daarvoor wordt afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.
 2. Het annuleren van een afspraak dient aan het kantoor van Home Works te worden doorgegeven. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via de email.
 3. Niet tijdige annuleringen worden bij de klant in rekening gebracht, ook als er sprake is van een overmachtssituatie.

Artikel 4 Klachten

 1. Om het mogelijk te maken voor Home Works om te interveniëren, dienen klachten over de schoonmaakwerkzaamheden door klanten binnen 24 uur, nadat de werkzaamheden zijn verricht, aan het kantoor van Home Works gemeld te worden. Indien u niet over mail beschikt, kunt u de klacht ook telefonisch doorgeven.

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. De klant dient er zorg voor te dragen dat de opdrachten voor de hulp vóór aanvang van de werkzaamheden duidelijk zijn. Ieder huis(situatie) is anders waardoor het van belang is dat de klant de hulp duidelijke instructies geeft en goed informeert over de wensen ten aanzien van de schoonmaak, de producten en de huishoudelijke apparaten.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp met deugdelijke apparaten kan werken en dat de juiste schoonmaakproducten aanwezig zijn.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp op de afgesproken dag en tijd aan het werk kan. Hiervoor dient onder andere de toegang tot de ruimte worden geboden, de benodigde producten en materialen dienen aanwezig te zijn en er dienen geen belemmeringen te zijn die het werken onmogelijk dan wel onwenselijk maken.
 4. Wanneer de klant de overeenkomst met Home Works opzegt en er voor kiest om binnen een jaar na opzegging verder te gaan met de huishoudelijke hulp van Home Works, dan rekent Home Works hier een bemiddelingsfee voor van €500,-.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Home Works

Home Works is niet aansprakelijk voor schade.

Artikel 7 Sleutel

 1. Indien de klant ervoor kiest om de huissleutel in beheer van de huishoudelijke hulp te geven, is de hulp daar verantwoordelijk voor.
 2. Deze verantwoordelijkheid behelst het zo goed mogelijk zorgen voor dat de sleutel niet kwijt raakt en tevens ervoor zorgen dat de vinder aan de hand van informatie niet kan herleiden bij welke woning deze hoort.

  _
  Sleutellabel:_
  Als u het wenst stuurt Home Works u gratis een sleutellabel met code toe met vermelding van ons telefoonnummer. Een eventueel verloren sleutel kan dan niet gemakkelijk in relatie gebracht worden met uw woning.

  Sleutelovereenkomst: Maakt u gebruik van de sleutelovereenkomst die in uw inlog omgeving te downloaden is dan zorgen opdrachtnemer en opdrachtgever er samen en afzonderlijk voor dat elk der partijen of de sleutel of de sleutelovereenkomst in bezit heeft. Bij teruggeven van de sleutel ontvangt de uitvoerdende de overeenkomst.

  Heldere afspraken: Het staat ieder der partijen vrij om hier in af te wijken. Belangrijk is dan wel om hier goed over te communiceren via een communicatiekanaal dat ook later weer afgeluisterd of gelezen kan worden. Bij twijfel bel uw servicecoordinatior op 085 4444.090

Artikel 8 Betaling

Betalingen aan Home Works geschieden bij voorkeur via automatische incasso. Indien u niet via een automatische incasso betaalt dan wel dat een automatische incasso niet gelukt is, gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. De betalingstermijn aan Home Works bedraagt 7 dagen.
 2. Betalingen aan Home Works kunnen in plaats van via automatische incasso ook gedaan worden via overboeking of iDeal middels een daarvoor te ontvangen link van een betaalservice zoals Mollie.
 3. Bij handmatige overboeking dient het volledige bedrag onder vermelding van het factuurnummer overgemaakt te worden. Bij niet volledige betalingen en bij het ontbreken van een factuurnummer, kan de betaling niet geadministreerd worden en ontvangt u automatisch een herinnering.
 4. Wanneer u meerdere facturen tegelijk wilt betalen, dan dient u iedere factuur afzonderlijk te betalen onder vermelding van het factuurnummer.
 5. Een klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door de klant aan Home Works verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Wanneer de betaling zes weken na de factuurdatum nog niet is geschied, zal de afhandeling overgedragen worden aan een incassobureau
 7. Klant blijft ongeacht de keuze in betaalwijze verantwoordelijk voor tijdige betaling. Mocht het via een specifieke betaalwijze niet lukken om de factuur te voldoen dan dient klant zelf voor tijdige betaling zorg te dragen door het verschuldigde zo nodig per overschrijving te voldoen en wel uiterlijk binnen de betalingstermijn van de betreffende factuur.

Artikel 9 Incidentele dienstverlening

Bij incidentele dienstverlening, te weten eenmalige schoonmaak en schoonmaak naar aanleiding van een cadeaubon, gelden de volgende aanvullende en/of afwijkende bepalingen.

 1. Artikel 2,3,7 en 8 zijn niet van toepassing op incidentele dienstverlening.
 2. De schoonmaakproducten en benodigde schoonmaakapparatuur dienen aanwezig te zijn in de woning.
 3. De factuur wordt verstuurd zodra de schoonmaakafspraak is ingepland, dit zal dus zijn voordat de schoonmaak plaatsvindt en deze dient ook vooraf betaald te worden.
 4. Met betaling van de factuur geeft u akkoord voor het plaatsvinden van onze dienstverlening op de afgesproken datum
 5. Bij annuleren van een geplande schoonmaak door de opdrachtgever geldt dat als deze langer dan één week voor aanvang van de schoonmaak wordt geannuleerd het gehele bedrag, onder inhouding van één uur, naar wens van de klant wordt teruggestort dan wel wordt gereserveerd voor een nieuwe schoonmaak. Bij annuleren van een incidentele schoonmaak die binnen één week plaats zou vinden vindt geen terugbetaling plaats. Bij annuleren van een geplande schoonmaak op initiatief van Home Works vindt volledige terugbetaling plaats.

Artikel 10 Vergoeding

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer op uur-basis een vergoeding verschuldigd hierna te noemen vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt voorafgaand aan elke samenwerking besproken en vastgesteld. Deze vergoeding is inclusief alle wettelijke afdrachten en een bijdrage in de kosten van Vereniging Home Works. De Vergoeding wordt maandelijks voldaan, bij achterafbetaling.
 2. Opdrachtgever is de Vergoeding niet verschuldigd wanneer opdrachtgever de mogelijkheid biedt deze werkzaamheden conform afspraak te verrichten, maar opdrachtnemer daartoe niet in staat is.
  1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks een factuur zenden ter zake de Vergoeding. Opdrachtgever zal de factuur voldoen binnen zeven werkdagen op de wijze zoals aangegeven op de factuur.

Artikel 11 Schade

 1. De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen schade vergoeden, die deze lijdt in verband met de uitvoering van de opdracht en die wordt veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van/bij Opdrachtgever of derden ten gevolge van of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. In de praktijk betekend dit aan opzet grensend handelen of nalaten.
 3. Schade is te verzekeren. U wordt geadviseerd uw eigen polis hierop na te slaan.
 4. Indien er geen dekking is kunt u tegen vergoeding per uur door Home Works een verzekering activeren. Dit doet u door zelf in uw eigen omgeving te kiezen voor een aanvullende verzekering die vervolgens net zolang actief is als de keuze onveranderd wordt. Bij deze verzekering zult u direct met de verzekering contact hebben. Home Works is niet in de positie om bij individuele schademeldingen een oordeel te vellen of een bijdrage te leveren. Ook kan ze niet aangesproken worden op de voortgang van de afhandeling dan wel het eindoordeel.

  Voorbeeld: Als u de trapleuning in de lak wilde zetten en deze alvast heeft losgeschroeft maar dit niet aan de uitvoerende heeft laten weten dan kan zij als zij met leuning en al de trap afvalt de kosten van een daardoor gescheurde broek bij u claimen. De kosten van een eventuele medische behandeling worden gedekt door de verzekering van de uitvoerende zelf.

  Opmerkingen: Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen en/of inboedelverzekeringen is een clausule “huispersoneel” opgenomen. Wij raden de klant aan om de verzekering te controleren op deze clausule. Op de website homeworks.nl staan er willekeurig een viertal genoemd.

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Partijen: uitvoerende, klant en Verenging Home Works verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij op welke manier dan ook over elkaar te weten komen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.

Artikel 13 Privacy

Voor supervisie, administratie en om te dienen als informatiebron bij geschillen kan elke vorm van communicatie bewaard worden en enkel als zodanig gebruikt worden. Hiervan is melding gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens